Skip to main content

Organizasyonel Gelişimin İlk Adımları

Organizasyonel gelişim, gelişim programları vasıtası ile işletmenin kabiliyetlerinin, iş yapış şeklinin ve çalışanlarının gelişmesini ve rekabet avantajının arttırılmasını hedefleyen bir gelişim yolculuğudur. Bu yolculukta işletme, mevcut durumunu analiz eder, gelişime açık yönlerini tespit eder, projeler ve faaliyetler ile gelişime açık yönlerini geliştirir ve iyileştirir.

Organizasyonel gelişimin başarılı olması, gelişim yolculuğunun amaçlarının, hedeflerinin, mücadele alanlarının ve gelişim alanları olan programların net olarak tanımlandığı stratejik yol haritası altında safhalar altında uygulanması ile mümkündür. Böylece, hedeflenen gelişim alanlarında yapılacak iyileştirmeler, gelişim programı altında yapılabilir ve işletmeye fayda sağlayabilir. Sağlanan faydanın nasıl bir ölçüde olacağı,işletmenin gelişimini ve ne kadar etkin yapabileceğini;organizasyonel gelişimin ne kadar etkin planladığına, yapılan planların ne kadar gerçekçi hedeflere ve amaçlara sahip olduğuna, işletme içinde ne kadar etkin iletişiminin yapıldığına ve ilk adımlar da dahil tüm safhalarında yapılacak faaliyetlerin ne derece yalın ve gelişime odaklı olduğuna bağlıdır.

Organizasyonel gelişim programlarının ilk adımlarının doğru atılması, diğer adımların da etkili ve sırasıyla uygulanmaları halinde işletmeye çeşitli avantajlar, kabiliyetler ve yetenekler sunar.  Aksi takdirde işletme, mevcut rekabet gücünü de kaybedebilir, müşteri ve çalışan ilişkileri olumsuz yönde etkilenebilir ve pazar payını kaybetmeye kadar varan olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilir. Bu nedenle, ilk adımların ne olabileceği ve etkileri konusuna değinmek gerekebilir.

İlk Adımlar

Organizasyonel Gelişim bir gelişim yolculuğudur. Bir faaliyet ve programdan ibaret değildir. İş yapış şeklimizi geliştiren, işletmeye ve çalışanlara gelişim alanında rehberlik eden ve süreklilik arz eden bir yol haritasıdır. Bu nedenle iyi tasarlanmalı, etkin ve yalın bir stratejik yol haritası altında planlamalı ve yapılan plana uyumlu programlar, faaliyetler ve çalışmalar ile icra edilmelidir.

Yol haritasının başarısı, işletmenin gideceği yolu doğru belirlemeye ve aşağıda adımların etkili biçimde atılmasına bağlıdır:

İşletme neden bu yolculuğa çıkması gerektiğini ve neden gelişmesi gerektiğini belirlemelidir.

Gelişimden hedeflenen gelişimi nasıl yapmayı planladığını, gelişim adımlarının ne olacağını ve gelişimin adımlarının etkilerini ve getirebileceği potansiyel katma değeri tanımlamalıdır.

Gelişim yolculuğunun etkin iletişimi yapılması gerekmektedir. Paydaşların ilk önce gelişim yolcuğunun farkındalığı ve yolculuk hakkındaki bilgisi artırılmalıdır. Daha sonra da gelişim yolculuğu paydaşlarının katılımlarının artırılması ve sahiplenmesine yönelik eğitimler, konferanslar, seminerler ve paneller düzenlenmelidir.

Gelişim yolculuğunun etkin ve verimli şekilde ilerlemesine ve sürdürebilir olmasını sağlayacak yazılı ve sözlü destek ve iletişim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

  • Gelişim yolculuğunda başarılı sonuçlar alınması için takım çalışmasının yaygınlaştırılması ve takım halinde çalışmanın sinerjisinden faydalanacak faaliyetler düzenlenmelidir. Gelişim, alanları ile ilgili odak grupları belirlenmeli, odak grupları ile planlanmış toplantılar düzenlenerek yolculuğun programları, faaliyetleri ve çalışmaları ve bunların safhaları ile ilgili detaylar belirlenmelidir. Mevcut durum analizleri yapılarak, boşluklar tespit edilmeli ve giderilmelidir. Daha sonra, istenilen gelişim amaçlarına ve hedeflerine uygun ve iş yapış şeklinde gelişime açık alanlar üzerinde projeler ve faaliyetler ile çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda, mevcut rekabet gücünü, pazar payını, müşteri ve çalışan memnuniyetini olumsuz yöne etkilemeyecek olmasına ve aşamalar halinde yapılması dikkat edilmelidir.
  • Düzenli olarak gelişim programları ve faaliyetlerinin geldiği safhalar konusunda paydaşlara bilgilendirmeler yapılmalı ve “Bugünden farklı daha iyi neler yapabiliriz?” sorusuna cevap verebilecek paydaşların önerilerinin alındığı ve fikir alışverişinin yapıldığı çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmelidir.
  • Gelişim faaliyetlerinin verimliliği ve hedeflere uygunluğu, belirlenen performans kriterlerine göre düzenli olarak analiz edilmeli ve analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
  • Tasarlanan ve planlanan faaliyetlerin uygulanması aşamalı yapılmalıdır. (Simülasyonlar, denemeler)

Organizasyonel Gelişimin İlk Adımlarının Doğru Atılmasının Potansiyel Faydaları

Organizasyonel gelişimin ilk adımlarının doğru atılmasının birçok potansiyel faydası bulunmaktadır. Organizasyonel gelişimin ilk adımları, “Farklı ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerekiyor?”, konusunda işletme içinde farklı fonksiyon sahiplerinin geniş kapsamlı katılımı ve fikir/görüş alışverişinde bulunması ile mutabık kalınan noktalar/görüşler/fikirler çerçevesinde gelişim faaliyetlerinin tasarlandığı, planlandığı, iletişimin yapıldığı, icra edildiği, analiz edildiği ve gerekirse iyileştirildiği faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde doğru adımların atılması dahilinde aşağıdaki başarılar elde edilebilir:

  • İşletmenin adım adım gelişmesine olanak verir.
  • İşletmenin gelişime açık olan alanlara odaklanılmasına ve verimliliği artırmaya imkân sağlar.
  • İşletmenin ulaştığı olgunluk/rekabet avantajı seviyesini kaybetmeden, nihai amacına en uygun gelişimi nasıl yapabiliriz sorusuna cevap verilmesini ve ona uygun adımların planlanmasına imkân tanır.

 

image1da3g.png

Alp Karabaş l Stratejik Değişim Yönetim Koordinatörü