Skip to main content

Securitas Güvenlik Metodolojisi

Metodoloji, ilk akla gelen haliyle; “işletmelerin faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmeleri ve çok yönlü hedeflerine ulaşabilmeleri için uygulanan genel program veya takip edilmesi gereken yol haritasıdır” şeklinde tarif edilebilir.

İşletme ve/veya organizasyonların uyguladıkları metodoloji, kurumların mevcut ve gelecekteki işlevlerini ortaya koymaktadır. Yani hedeflere ulaşmak için bir yol haritası olarak kullanılan metodoloji, amaçları tanımlayan ve amaçlara ulaşmaya yardımcı olan tüm yöntemleri ifade etmektedir. Kurumun iç dinamikleri ve yetenekleriyle, dış çevrenin işlevlerini koordine edecek faaliyetlerin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Güvenlik Dünyasında Metodolojinin Anlamı Nedir?

Güvenlik uygulamaları kapsamında “metodoloji”; güvenlik kurgusunun en doğru şekilde yapılandırılabilmesi için gerekli bakış açısını sunan bilgileri, teknikleri, yaklaşımları ve analiz yöntemlerini kapsayan bilimsel yaklaşımdır.

Metodolojide esas olan; bir konu hakkında toplanan bilgilerin bir düşünce gelişimine, düşüncenin sınıflandırılmasına ve analiz edilmesine katkı sunabilmesidir. Ulaşılan sonuçlar tüm paydaşlarda güven duygusunu beslerken güvenlik hizmetinin de verimlilik prensibi ile yapılandırılmasını sağlamalıdır. Bu gereklilik, sonuçları ve etkileri gözlemlenmiş bir dizi faaliyet ya da yaklaşım arasından en verimlisinin yöntem olarak benimsendiği bilimsel yaklaşımı zorunlu kılar. Metodoloji, bu bilimsel yaklaşımın süreç olarak adımlarının ortaya koyulması ve ulaşılan sonuçların başkaları tarafından, farklı zamanlarda tekrarlanabilir olmasıdır. Örnek olarak; metodolojinin tekrarlanabilir olması özelliği sayesinde Türkiye’nin birçok şehrinde güvenlik hizmeti veren Securitas güvenlik hizmetini tüm şehirler için standart hale getirebilir. Metodolojik yaklaşım Securitas’a İstanbul’da bir endüstriyel tesiste güvenlik hizmetinin yapılandırılması süreci ile Ankara’da benzer özelliklerdeki bir tesiste yaptığı çalışmalarda bakış açısı, kullanılan yöntemler, oluşturulan kurallar ve benzer ihtiyaçlar için üretilen çözümler açısından benzer sonuçlar üretebilme imkânı sağlar. Bu özellik, güvenlik hizmetinin standart hale getirilmesi ve sürdürülebilir verimliliğin sağlanması açısından son derece önemlidir.

Günümüz güvenlik sorunlarının giderek çok boyutlu ve karmaşık bir hal almış olması sebebiyle çözüm yolları da birden fazla katman içeren, birden fazla birim / departmanın koordinasyonunu zorunlu kılan bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede, güvenlik uygulamalarının metodolojik bir yaklaşımla değerlendirilmesi kaçınılmazdır.  Bir güvenlik şirketi metodolojik bir yaklaşıma ya da başka bir deyişle “Güvenlik metodolojisine” ihtiyaç duyar, çünkü Metodolojik yaklaşım; 

 • Karar alma sürecinin haritalanmasıdır. Bu yönüyle, hizmet üretme sürecinin tüm paydaşları için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.
 • Organizasyon dışı faktörlerin dikkate alınmasıyla karar alma sürecinin işletilmesine katkı sağlar, böylelikle karar sürecinin en doğru zemine oturmasına yardımcı olur.
 • Planları ya da faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilecek tüm faktörlerin sistematik şekilde tespit edilebilmesine ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlar.
 • Kurum amaçlarına ulaşmayı kolaylaştıran bir yol haritası, bir kılavuz niteliğindedir. Bu nedenle Metodolojinin belirlenmesi için kurum amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak kurum stratejisinin belirlenmesi gerekir.
 • İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin planlanmasını sağlar.
 • Güvenlik hizmetinin yapılandırılması, başlatılması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecinde, ilgili tüm paydaşlar arasında koordinasyonu sağlar.
 • Uygulamaların yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kalite standartları ve sektörel gereklilikler çerçevesinde kontrol edilmesine yardımcı olur.
 • İşletmelerin faaliyetlerini doğru olarak hazırlamaları için yol gösterici niteliktedir.

Dolayısıyla kurumların kimliğinin oluşması ve yaşatılması sürecinde, vizyon ve misyonunun belirlenmesi için gerekli hedeflerin oluşturulmasına katkı sağlar.

Güvenlik metodolojine sahip bir güvenlik şirketi riskleri önlemek veya risklerin etkisini azaltmak açısından etkin bir işleve sahiptir. Ayrıca doğru belirlenen ve tüm yönleriyle başarıyla uygulanan bir metodoloji, çok önemli bir rekabet avantajı sağlar.

Securitas Güvenlik Metodolojisi

Securitas’ta, güvenlik hizmetinin yapılandırılması ve sürdürülmesi sürecinde uygulanan hareket tarzları, zamanla sistematik bir tabana oturtulmuştur. Bu doğrultuda Securitas Güvenlik Metodolojisi (SGM), Securitas İş Yönetim Politikasına uygun olarak;

 • Farklı segmentlerdeki müşteri ihtiyaçlarına cevap veren
 • Etkinliği yüksek güvenlik çözümünün optimum maliyetlerle tasarlandığı, yüksek katma değerli,
 • Bütünleşik bir güvenlik çözümü amaçlayan,
 • İleri teknolojileri ve verimliliği ön plana alan entegre güvenlik çözümleri sunan,
 • Hizmet noktalarının tamamında yüksek kalite standartlarını yakalayabilmek için Securitas Türkiye’nin ilgili tüm birimleri tarafından güvenlik süreçlerinin ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlayan

yüksek riskleri kabul edilebilir / yönetilebilir sınırlara indirmeyi amaçlar.

Securitas’ın önceliği müşterilerine etkinliği yüksek maliyeti düşük güvenlik hizmeti vermektir.  Güvenlik alanına dair sunduğu çözümlerle farklılaşma ve ayrışma özelliğine sahip olan Securitas’ın tüm faaliyetleri müşteri odaklı ve kaliteli hizmet verme stratejisi ile uyumludur. Securitas, bu strateji doğrultusunda müşterilerine daha etkin çözümler sunabilmek amacıyla faaliyet gösterdiği pazarı ortak yönlerine göre çeşitli kategorilere ayırır.  Bu kategoriler segment ve hizmet yeri olarak gruplandırılır.  Örneğin “Endüstri” Securitas için bir segment iken Endüstri Segmenti altında “Fabrika” bir hizmet yeri “Depo” ayrı bir hizmet yeridir.  Hizmet üretilen alanların segment ve hizmet yerleri olarak ayrıştırılması ortak ihtiyaçlar için ortak bazı uygulamaların yapılandırılmasına imkân verir.  Securitas bünyesinde tüm segment ve hizmet yerlerinde yürütülen güvenlik hizmeti SGM esasları çerçevesinde oluşturulurken, segment ve hizmet yerlerine özgü gereklilikler de yine bu esaslar çerçevesinde belirlenir. Securitas Güvenlik Metodolojisi;

 • Tesisin güvenlik risklerini tespit etmek,
 • Bu riskleri en etkin, düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler ile kabul edilebilir sınırlara indirgemek ya da mümkün olduğu hallerde tamamen ortadan kaldırmak,
 • Risklerin gerçekleşmesinin engellemek için caydırıcı unsurların yapılandırılmasını sağlamak
 • Risklerin gerçekleşme anını en uygun yöntemler ile algılamak ve doğrulamak,
 • Riskin gerçekleşmesi halinde ilgili tehdit ve/veya risk unsurunu geciktirmek ve hasarın büyümemesi için müdahalenin en doğru ve etkin şekilde yapılmasını temin etmek,
 • Çözüm, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yönetilmesiyle birlikte gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak
 • Süreçlerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini ve düzeltici/iyileştirici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Feramuz Çalışkan | Güvenlik Süreçleri ve Kalite Müdürü